REGULAMIN SKLEPU

Produkty, w tym Usługi oferowane w Sklepie Projekt Selflove sprzedawane są przez 2310 Sp. z o.o. z siedzibą w Tomiszowicach, NIP: 5771997979, Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa, dalej jako Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: : [email protected],  przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu lub telefonicznie: 881528309. Dane kontaktowe wskazane powyżej to także nasz punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu.


§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
 4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
 5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy);
 6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
 7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 8. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy). 
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 12. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 13. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 14. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych; 
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 16. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 17. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 18. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 20. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 21. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

 

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta. 
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.  
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
 5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

§3 CENA 

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia. 
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu. 
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki. 
 5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 6. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

 

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego.
 2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu Przelewy 24 do oferowania płatności on-line. 
 3. Płatności można dokonać bezpośrednio na nr konta Sprzedającego za pomocą przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis (o ile tego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnego Produktu).
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
  1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
  2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
  1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
  2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
  3) przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
  4) zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy. 
 8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.  

 

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty fizyczne

 1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy z Oferty nie wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi do 2 Dni roboczych, a termin dostawy wynosi od 2 dni do 7 Dni roboczych.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o:
  1) terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz 
  2) terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.  
 4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. 
 5. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 6. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e-mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 7. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

  Produkty elektroniczne

 8. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 9. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
  1) 
  W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty. 
  2) W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do transmisji na żywo (webinarów/spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
  3) Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach Produktu.
  4) O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
  5) Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
  6) Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

  Usługi w modelu subskrypcyjnym

 10. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym udzielania dostępu do produktów na czas określony, o ile nic innego nie wynika z Oferty:
  1) 
  Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu, o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru usługi;
  2) W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
  3) W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
  4) Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.

  Sprzedaż szkoleń/warsztatów (dalej jako warsztaty)

 11. Dokonując zakupu Produktu w postaci Wydarzenia (warsztatu/szkolenia), Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w Wydarzeniu.  
 12. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji usługi, harmonogramu i programu znajdują się w Ofercie.
 13. W pozostałym zakresie zasady organizacji Warsztatów określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – Regulamin wydarzenia.

  Usługi – inne 

 14. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.  
 15. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.


§6 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2) aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1) 
  aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  4) konta na platformie społecznościowej Facebook, Instagram lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku lub Instagramie. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.


§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku. 
 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
  2) modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.


§8 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. 
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. 
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową
  2) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; 
  3) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  4) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. W razie odstąpienia od umowy
 7. Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §9 Regulaminu.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 10. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 11. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.


§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
  1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów  
  2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 
 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. 
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 


§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od
  umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
  1)
  o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
  4) przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5) przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8) przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  9) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  10) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
  11) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  12) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.


§11 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące 
  Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło. 
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  1) 
  z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).


§12 WIZERUNEK

 1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. 
 2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1. 
 3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody. 
 4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. 


§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół  przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.


§14 OPINIE O PRODUKTACH

  1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane. 
  2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii. 
  3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
  4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
  5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.


§15
TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Niedopuszczalne Treści Użytkownika
 1. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika Treści, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych DSA lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem.
 2. Pod pojęciem „nielegalnych Treści” należy rozumieć nielegalne treści, produkty, usługi i działania.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści, które:
  1) mają charakter terrorystyczny,
  2) są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
  3) mają charakter SPAMu lub notorycznie pojawiają się w Serwisie bez uzasadnionego celu;
  4) są obraźliwe, zawierają treść z określeniami uważanymi za mowę nienawiści, groźby, a także gdy zawiera treści podżegające do przemocy lub jej sprzyjające, treść wskazująca na nękanie, treść rasistowską, dyskryminującą, oczerniającą,
  5) naruszają lub ograniczają prawa osób trzecich, w szczególności prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do ochrony danych osobowych, znaki towarowe lub prawa autorskie;
  6) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji,
  7) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych;
  8) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. oszustwom finansowym;
  9) propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  10) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
  11) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby;
  12) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  13) obrażają uczucia religijne.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że Sprzedawca:
  1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika lub
  2) podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika lub w inny sposób ograniczenia ich widoczność lub monetyzację, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 1. Sprzedawca ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby/organy ścigania w przypadku gdy Użytkownik mógł popełnić, popełnia lub może popełnić przestępstwo zagrażające życiu lub bezpieczeństwu osoby/osób oraz przekazać wszystkie dostępne mu informacje na ten temat.
Moderacja Treści Użytkownika
 1. Sprzedawca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika.
 2. Sprzedawca przeprowadza weryfikację z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców usługi, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
 3. Weryfikacja może następować uprzedzająco lub następczo, tj. po opublikowaniu Treści – w zależności od rodzaju Treści Użytkownika i udostępnionych funkcjonalności.
 4. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników lub zostać usunięta z Serwisu lub w inny sposób może zostać ograniczona jej widoczność. Sprzedawca może też ograniczyć monetyzację ww. Treści. 
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, poza działaniami dotyczącymi możliwości usunięcia/zablokowania Treści lub ograniczenia w inny sposób ich widoczności i/lub monetyzacji Sprzedawca może dokonać usunięcia Konta Użytkownika albo tymczasowo lub trwale uniemożliwić Użytkownikowi możliwość korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.
 6. Sprzedawca ma obowiązek działać z należytą starannością, w sposób obiektywny, proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym zgodnie z wolnością wypowiedzi i informacji oraz innych praw podstawowych i wolności. Sprzedawca informuje o swojej decyzji wskazując jej uzasadnienie.
 7. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej, Użytkownik, którego dotyczą podjęte działania, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie [por. Procedura odwoławcza]. 
Zgłaszanie Treści Użytkownika 
 1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Sprzedawcy obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA).
 2. Zgłoszenie może nastąpić drogą e-mailową, na adres do kontaktu podany we wstępnie Regulaminu, w tym z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w postanowieniu powyżej, powinno zawierać:
  1)  uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
  2) wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL oraz dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Zgłoszenie powinno umożliwiać identyfikację zgłaszającego, natomiast nie jest to element obowiązkowy, chyba że tożsamość jest konieczna do ustalenia, czy dane Treści stanowią potencjalne Treści nielegalne. 
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres e-mail (o ile zgłoszenie zawiera informacje kontaktowe pozwalające na przesłanie potwierdzenia). 
 3. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy uniemożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia, w tym w szczególności gdy dotyczy to m.in. potwierdzenia posiadanych praw, które są potencjalnie naruszane. Brak uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, może stanowić podstawę do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Sprzedawcę w związku ze zgłoszeniem następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia pozwalającego na jego rozpatrzenie, chyba że z uwagi na rodzaj nielegalnych Treści, które są objęte zgłoszeniem oraz pilność działań, weryfikacja powinna nastąpić wcześniej (np. gdy Treści wiążą się z zagrożeniem życia lub bezpieczeństwa osób).
 5. Sprzedawca przeprowadza weryfikację z zachowaniem należytej staranności. 
 6. Zgłaszanie i weryfikacja Treści ma na celu usunięcie informacji uznawanych za nielegalne Treści lub uniemożliwieniu dostępu do nich, z tym zastrzeżeniem, że nie może prowadzić do nadmiernego naruszania wolności wypowiedzi i informacji innych Użytkowników. 
 7. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników lub do podjęcia innych działań opisanych w niniejszych rozdziale.
 8. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca może trwale zawiesić lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin lub w inny sposób ograniczyć ich widoczność lub monetyzację albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, 
 9. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 10. W przypadku podjęcia działań, o których mowa powyżej lub ich niepodjęcia, Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie [por. Procedura odwoławcza]
 11. W przypadku gdy z przyczyn technicznych lub operacyjnych, Sprzedawca nie może usunąć określonej informacji, Sprzedawca informuje o tym zgłaszającego.
 12. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Sprzedawcę. Odwołania nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany.
Procedura odwoławcza
 1. W przypadku, gdy:
  a) Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika lub nie ograniczył widoczności mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  b) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte lub których widoczność została ograniczona niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  c) Sprzedawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, w pełni lub częściowo,
  d) Sprzedawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia lub zamknięcia konta
  e) Sprzedawca podjął decyzje w sprawie zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia w inny sposób możliwości monetyzacji informacji,

Użytkownik, który przekazał Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

 1. Każda decyzja Sprzedawcy, o której mowa powyżej, musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy istnieją podstawy prawne do odmowy uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  a) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  b) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  c) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  d) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  e) jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
  f) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 2. Odwołanie można złożyć na adres wskazany w Regulaminie sklepu.
 3. Odwołanie powinno zawierać niezbędne informacje pozwalające na jego rozpatrzenie, w tym m.in. dane identyfikacyjne i kontaktowe odwołującego się Użytkownika oraz szczegółowe uzasadnienie wskazujące na nieprawidłowości w decyzji Sprzedawcy. 
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie odwołania drogą elektroniczną na wskazany e-mail. 
 5. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.
 6. W przypadku gdy odwołanie zawiera wystarczające podstawy do uznania, że decyzja Sprzedawcy jest nieprawidłowa/nieuzasadniona, Sprzedawca niezwłocznie uchyla swoją decyzję.
 7. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Sprzedawcę/pod nadzorem personelu Sprzedawcy.

 

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować  o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; 
  4) lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. 
 7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2024r.

   

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin wydarzenia 

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta podczas uczestnictwa w wydarzeniu (w dalszej części jako Wydarzenie, Warsztaty).
 2. Wydarzenia organizowane są przez 2310 Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowicach, NIP: 5771997979, Tomiszowice 22 42-320 Niegowa, dalej jako Sprzedawca.
 3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: [email protected],  przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu lub telefonicznie: 881528309 .
 4. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. 
 5. Klient uczestniczący w wydarzeniu ma obowiązek posiadać wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas Wydarzenia uwzględniającego m.in. sporty wodne.
 6. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osób trzecich, Klient wskazuje te osoby w momencie wypełniania formularza zgłoszeniowego. Postanowienia Regulaminu, w tym regulujące obowiązki Klienta znajdują, tam, gdzie to uzasadnione, odpowiednie zastosowanie do Klienta uczestniczącego w wydarzeniu.
II. Organizacja Wydarzenia
 1. Szczegółowy program Wydarzenia, a także zakres świadczonych usług określa Oferta.
 2. Wydarzenie odbywa się stacjonarnie; ma ograniczoną liczbę miejsc – zgodnie z Ofertą. 
 3. Sprzedawca zapewnia Klientowi w cenie Szkolenia dodatkowo.:
  1) sprzęt wodny niezbędny do korzystania ze szkolenia,
  2) środki bezpieczeństwa niezbędne do uczestnictwa w Szkoleniu,
  3) możliwość korzystania z sauny po uprzednim zgłoszeniu chęci korzystania.
 4. Sprzedawca NIE zapewnia Klientowi w cenie Szkolenia:
  1) miejsc parkingowych;
  2) opieki medycznej w trakcie Szkolenia;
  3) ubezpieczenia.
 5. W przypadku gdy w ramach Wydarzenia, Sprzedawca zapewnia wyżywienie, będzie ono zapewniane przez restaurację Karma (ul.Kaperska 2a, 84-120 Chałupy).
 6. W przypadku gdy w ramach Wydarzenia, Sprzedawca zapewnia zakwaterowanie w Beach/Surf House SKS oraz Hostel SKS, Klient ma obowiązek stosować się do Regulaminu Beach/Surf House SKS oraz Hostel SKS.
 7. W przypadku gdy w ramach Wydarzenia, Sprzedawca udostępnia bonus w postaci prezentów udostępnianych przez Sponsorów lub współorganizatorów Wydarzenia, Klient ma prawo je przyjąć lub odmówić ich przyjęcia. Nie wpływa to na cenę Wydarzenia. W przypadku gdy zestaw prezentów jest wybierany na etapie składania zamówienia, Klient ma obowiązek skompletować swój zestaw (m.in. wskazując np. rodzaj, rozmiar, kolor).
 8. Sprzedawca nie zapewnia Klientowi transportu do i z miejsca Wydarzenia. Klient zobowiązany jest zapewnić
  sobie transport we własnym zakresie. W razie jakichkolwiek trudności Sprzedawca oferuje pomoc lub
  wskazówki w znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu do miejsca Wydarzenia.Wszystkie dodatkowe koszty (np. dodatkowe posiłki, napoje, itp.) niewymienione w Ofercie Wydarzenia, Klient
 9. zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie. Rozliczenie ww. kosztów następuje bezpośrednio w obiekcie
  między Klientem a podmiotem świadczącym ww. usługi. Sprzedawca nie uczestniczy w rozliczeniach między
  Klientem a ww. podmiotem. 
 10. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest opłacenie przez Klienta Ceny w pełnej wysokości.
 11. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, a także wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej organizacji Wydarzenia. Sprzedawca przy organizacji wydarzenia w części opisanej w Ofercie jako SURF&SKS współpracuje z Surfingowym Klubem Sportowym. 
 12. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, a także indywidualne uwarunkowania zdrowotne każdego z Klientów, Sprzedawca nie odpowiada za osiągnięcie przez Klienta określonego (zamierzonego przez niego) rezultatu. 
 13. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, Klient przed ich rozpoczęciem powinien skorzystać z konsultacji lekarskiej w celu oceny, czy jego stan zdrowia pozwala bezpieczną na realizację ćwiczeń/uczestnictwo w zajęciach ze sportów wodnych określonych w programie. 
 14. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań zdrowotnych do realizacji ćwiczeń określonych w programie i związanych ze specyfiką Wydarzenia. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, Klient ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę.
 15. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta nie pozwala na wykonywanie poszczególnych ćwiczeń/uprawnianie sportów wodnych w ramach zajęć/warsztatów, powinien on o tym niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia w celu dobrania innych ćwiczeń/zaproponowania alternatywnych aktywności dostępnych w Ofercie. 
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, negatywne dla zdrowia skutki ćwiczeń w przypadku gdy Klient wykonał je wbrew zaleceniom i wytycznym Sprzedawcy lub podjął się ich wykonywania, pomimo tego, że stan zdrowia Klienta nie pozwalał na ich wykonywanie.
 17. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia z ważnych przyczyn, w szczególności jeśli warunki atmosferyczne w czasie przewidzianym na realizację Zajęć uniemożliwiają lub utrudniają ich prowadzenie bądź czynią ich przeprowadzenie niecelowym, Sprzedawca zastrzega możliwość modyfikacji programu Wydarzenia w zakresie godzin rozpoczęcia poszczególnych wydarzeń/warsztatów.
 18. Sprzedawca może zmienić program Wydarzenia określony z ważnych przyczyn (np. choroba prowadzącego poszczególne zajęcia, inne nieprzewidziane zdarzenia losowe). Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie oraz nowym programie Wydarzenia.
 19. Gdy z powodu zmiany programu Wydarzenia, o której mowa powyżej, Klient nie może zrealizować usługi, Sprzedawca według wyboru Klienta:
  – dokona zwrotu kosztów w formie vouchera do wykorzystania w Sklepie,
  – lub dokona zwrotu kosztów bezpośrednio na rzecz Klienta.
  W takim wypadku Klient może wskazać również inną osobę, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu (o czym niezwłocznie powinien poinformować Sprzedawcę).
 20. W ramach realizacji programu Wydarzenia, przewidziany jest dla Klientów również czas wolny. Sprzedawca informuje, że nie odpowiada za organizację aktywności dla Klientów w tym czasie.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn w przypadku gdy w ramach Wydarzenia, liczebność grupy spadnie poniżej 15 osób, o ile nic innego nie wskazano w Ofercie. Sprzedawca może także zaproponować Klientowi skorzystanie z innego Wydarzenia lub zmianę formy Wydarzenia lub zaproponować zmianę opłaty lub inny termin, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty.
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany osób prowadzących Wydarzenie z ważnych przyczyn (m.in. choroba, wypadek).
 23. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku z Wydarzeniem, a także za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.
 24. Sprzedawca ma prawo dochodzić zapłaty Ceny za Wydarzenie także w przypadku braku lub przerwania udziału Klienta w Wydarzeniu lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta z uwzględnieniem art. 746§1 kodeksu cywilnego.
 25. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta. 
 26. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
III. Płatność
 1. O ile Oferta nie wskazuje inaczej, w przypadku Wydarzenia, Sprzedawca oferuje Klientowi następujące modele płatności:
  1) płatność jednorazowa – w takim wypadku płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, 
  2) płatność w dwóch ratach – w takim wypadku płatności pierwszej raty (nie mniej niż 40% Ceny) należy dokonać w ciągu 5 dni po złożeniu zamówienia. Pozostałą kwotę tj. drugą ratę, należy wpłacić nie później niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
 2. Sprzedawca wskazuje, iż 40% Ceny Wydarzenia stanowi zadatek.  Brak wpłaty w terminie zadatku, o którym mowa powyżej,  powoduje anulację rezerwacji.
 3. Umowa na świadczenie usług w zakresie Wydarzenia zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, dokonania płatności całej Ceny lub pierwszej płatności (zgodnie z wybranym modelem płatności) i przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Szczegółowe regulacje dot. zadatku określają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może w nim uczestniczyć, na każdym etapie ma on możliwość wskazania innej osoby, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu. W takim wypadku powinien on wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu w celu uwzględnienia jej na liście uczestników i przekazania jej koniecznych informacji.
IV. Obowiązki i oświadczenia Klienta/Uczestnika
 1. Klient jest świadomy, że:
  1) sport wodny będący przedmiotem Wydarzenia wiąże się, nawet w przypadku normalnego i prawidłowego uprawiania i trenowania tego sportu, z ryzykiem uszkodzenia ciała, rozstroju i uszczerbku na zdrowiu, a nawet zagrożeniem dla życia Uczestnika oraz rozumie i akceptuje to ryzyko;
  2) Stan zdrowia fizycznego i psychicznego Uczestnika pozwala mu na samodzielne i prawidłowe uczestnictwo w Wydarzeniu, w szczególności – brak jest przeciwwskazań medycznych i fizycznych do wzięcia udziału w Wydarzeniu;
  3) posiada umiejętności pływackie niezbędne do udziału w Wydarzeniu i jest zdolny do przebywania w akwenie wodnym wykorzystywanym w trakcie Wydrazenia przez okres niezbędny do przeprowadzenia Wydarzenia;
  4) Umowa nie jest umową rezultatu, ale umową starannego działania, a efekty Wydarzenia zależą również od postawy i predyspozycji Uczestnika; Sprzedawca nie gwarantuje Uczestnikowi nabycia umiejętności będących celem Wydarzenia, co Uczestnik niniejszym akceptuje;
 1. Klient podczas uczestnictwa w Wydarzeniu zobowiązany jest do:
  1)
  przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zachowywania zasad bezpieczeństwa,w  tym m.in. na akwenie wodnym, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy, niepodejmowania nieuzasadnionych działań zagrażających zdrowiu i życiu Uczestnika lub innych osób,
  2) stosowania się do wskazówek i wytycznych Sprzedawcy oraz prowadzących zajęcia w ramach Wydarzenia,
  3) bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z obiektu w którym organizowane jest Wydarzenie, w tym m.in. Regulaminu Beach/Surf House SKS oraz Hostel SKS
  4) uczestnictwa w zajęciach w ramach Wydarzenia zgodnie z określonym przez Sprzedawcę programem.
  5) bieżącego i niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na uczestnictwo w Wydarzeniu i bezpieczeństwo Uczestnika, w tym dotyczących stanu zdrowia, lęku przed wodą lub odmowie wykonania zadania wchodzącego w skład Wydarzenia;
  6) uczestniczenia w Wydarzeniu w stanie fizycznym i psychicznym umożliwiającym jego prawidłowe i bezpieczne prowadzenie, w tym zwłaszcza w stanie trzeźwości;
  7) punktualnego stawiania się w miejscu zbiórki, tj. najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia – w przypadku spóźnienia Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Klienta, Wydarzenie nie ulegnie przedłużeniu ani przesunięciu w czasie, a Uczestnik nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu jakiejkolwiek części ceny Szkolenia;
  8) korzystania w trakcie Szkolenia ze sprzętu wodnego dostarczonego przez SKS;
  9) dbania o sprzęt udostępniony w trakcie Wydarzeina i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Wydarzeniu, bieżącego badania stanu technicznego sprzętu i niezwłocznego zgłaszania problemów ze sprzętem i jego uszkodzeń, zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym po zakończeniu zajęć wchodzących w skład Szkolenia;
  10) naprawienia szkody wyrządzonej uszkodzeniem lub utratą sprzętu wykorzystywanego w trakcie Wydarzenia, jeżeli stanowi to rezultat zawinionego działania lub zaniechania Uczestnika, w szczególności naruszenia Umowy;
  11) używania w trakcie Wydarzenia wszelkich wskazanych przez Szkoleniowca środków bezpieczeństwa i strojów, w tym kamizelek asekuracyjnych, pianek i kasków ochronnych;
  12) Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku w trakcie Szkolenia, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności informując o tym niezwłocznie prowadzących zajęcia lub Sprzedawcę, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku, ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia, podjętych przez niego czynności oraz podpisania protokołu powypadkowego niezwłocznie po zdarzeniu.
 2. W przypadku opuszczenia/ przerwania przez Klienta poszczególnych zajęć organizowanych w ramach Wydarzenia lub nieuczestniczenia w zajęciach – z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności jeżeli jest to spowodowane naruszeniem przez Uczestnika jednego z obowiązków określonych Regulaminie lub umyślnym podaniem nieprawdy w zakresie dotyczącym stanu zdrowia lub umiejętności pływackich, Klient nie jest on uprawniony do żądania od Sprzedawcy zwrotu części ceny uiszczonej za Wydarzenie. 
 3. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wstępu na salę Klientowi, co do którego ma podejrzenia o istnienie przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zaplanowanych ćwiczeń.
 4. Podczas trwania Wydarzenia niedozwolone jest spożywanie alkoholu przez Klientów. 
 5. Klient przez cały okres trwania Wydarzenia zobowiązany jest do posiadania indywidualnie wykupionego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
V. Wizerunek Klienta
 1. Klient – poprzez akceptację Regulaminu, a także dodatkowo przez udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie dla celów edukacyjnych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. 
 2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na utrwalanie, rozpowszechnianie przebiegu Wydarzenia, w tym wizerunku Klienta do celów reklamowych oraz promocyjnych Wydarzenia i marki Sprzedawcy w latach przyszłych, a także na udostępnienie wizerunku do celów reklamowych oraz promocyjnych sponsorów lub współorganizatorów Wydarzenia.
 3. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym publikację w sieci Internet, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych – m.in. na kanałach społecznościowych, stronie internetowej czy portfolio.
 4. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem.
 5. Klient dokonując rejestracji Uczestnika oświadcza, że uzyskał zgodę Uczestnika na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
VI. Dane wrażliwe
 1. Z uwagi na specyfikę Wydarzenia, w tym to, że Klient może przekazać Sprzedawcy dane szczególnej kategorii/ dane wrażliwe, Klient jest świadomy tego, że przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę do celów niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Polityką prywatności. 


VII. Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19
 1. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, które nie wykazują jakichkolwiek objawów choroby, w szczególności infekcji układu oddechowego oraz które nie mają podwyższonej temperatury ciała.
 2. Klienci uczestniczący w Wydarzeniu zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów oraz wytycznych.
VIII. Siła wyższa
 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w jej wykonaniu. Postanowienie będzie miało zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu usługi.
 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Sprzedawcy lub Klienta, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego lub inny stanów nadzwyczajnych.
 3. Strona uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji,
  w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie usługi.


IX. Postanowienia końcowe
 1. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają  zapisy Regulaminu sprzedaży oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

   

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Aleksandra Jędrzejewska, Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa , tel. 881528309 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.   

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Załącznik nr 3
Nasze dane do kontaktu: Aleksandra Jędrzejewska , Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa, e-mail: [email protected]  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić
Załącznik nr 4

Nasze dane do kontaktu: Aleksandra Jędrzejewska, Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa, e-mail: [email protected] 

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____ 

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________  Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data ………………….* uzupełnić


Załącznik nr 5

Jeśli zauważyłeś nielegalne treści, możesz je zgłosić zgodnie z warunkami naszego Regulaminu. 

*Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 16 DSA zgodnie z Polityką Prywatności. 

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA 

Data: ………………………

Dane zgłaszającego: ……………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………..

Zgłoszenie nielegalnych treści dotyczy Treści, które Zaznacz odpowiednie:

 • mają charakter terrorystyczny,
 • są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, 
 • mają charakter SPAMu lub notorycznie pojawiają się w Serwisie bez uzasadnionego celu;
 • są obraźliwe, zawierają treść z określeniami uważanymi za mowę nienawiści, groźby, a także gdy zawiera treści podżegające do przemocy lub jej sprzyjające, treść wskazująca na nękanie, treść rasistowską, dyskryminującą, oczerniającą,
 • naruszają lub ograniczają prawa osób trzecich, w szczególności prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do ochrony danych osobowych, znaki towarowe lub prawa autorskie;
 • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji,
 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych;
 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. oszustwom finansowym;
 • propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby;
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • obrażają uczucia religijne.

Inne okoliczności uzasadniające uznanie treści za nielegalne:


……………………………………………………………………………………………………………………

Nielegalne Treści znajdują się (wskaż konkretny adres URL):

……………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje/ wyjaśnienia dot. nielegalnych Treści (wskaż dodatkowe informacje/okoliczności/dane, które pozwolą nam lepiej rozpatrzyć sprawę, wskaż je w tym miejscu:

……………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie Zgłaszającego:

Oświadczam, że zgłoszenie jest składane w dobrej wierze i przekonaniu co do tego, że informacje i zarzuty wskazane w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne (art. 16 ust. 2 lit. d Aktu o usługach cyfrowych).

 

…………………..

Podpis Zgłaszającego
(o ile dotyczy)