Regulamin zakupów w sklepie internetowym Projekt SELFLOVE

REGULAMIN SKLEPU

Produkty, w tym Usługi oferowane w Sklepie Projekt Selflove sprzedawane są przez Aleksandrę Jędrzejewską  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Jędrzejewska FIZJA, NIP 5771989342, REGON 383921200, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa, dalej jako Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: : [email protected],  przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu lub telefonicznie: 881528309 .

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
 4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
 5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy);
 6. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
 7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 8. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy). 
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 12. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 13. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 14. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych; 
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 16. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 17. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 18. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 20. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 21. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta. 
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.  
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
 5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 

§3 CENA 

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia. 
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu. 
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki. 
 5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 6. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.
 

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego.
 2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu Przelewy 24 do oferowania płatności on-line. 
 3. Płatności można dokonać bezpośrednio na nr konta Sprzedającego za pomocą przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis (o ile tego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnego Produktu).
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
 1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
 2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
 3. zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
 4. zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
 1. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
 1. wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
 2. po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
 3. przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
 4. zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
 1. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy. 
 2. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.  

 

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty fizyczne

 1. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W przypadku gdy z Oferty nie wynika inaczej, czas przygotowania zamówienia wynosi do 2 Dni roboczych, a termin dostawy wynosi od 2 dni do 7 Dni roboczych.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę Produktów, należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o:
 1. terminie przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz 
 2. terminie dostawy Produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.  
 1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski. 
 2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 3. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę, takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod tym adresem lub e-mailowo/telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 4. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

 

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty. 
 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do transmisji na żywo (webinarów/spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
 5. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach Produktu.
 6. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
 7. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 8. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową. 

 

Usługi w modelu subskrypcyjnym 

 1. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym udzielania dostępu do produktów na czas określony, o ile nic innego nie wynika z Oferty:
 1. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu, o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru usługi;
 2. W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
 3. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 4. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.

 

Sprzedaż szkoleń/warsztatów (dalej jako warsztaty)

 1. Dokonując zakupu Produktu w postaci warsztatów, Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.  
 2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji usługi, harmonogramu i programu znajdują się w Ofercie.
 3. W pozostałym zakresie zasady organizacji Warsztatów określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – Regulamin warsztatów.

 

Usługi – inne 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.  
 2. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.

 

§6 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
 3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
 1. konta na platformie społecznościowej Facebook, Instagram lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku lub Instagramie. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

 

§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku. 
 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie. 
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
 2. modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

 

§8 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.  
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. 
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową
 2. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; 
 3. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. 
 2. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §9 Regulaminu.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 5. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 6. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

 

§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów 
2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową; 

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 

6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. 

7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 

 

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
 1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
 3. przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
 4. przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 9. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
 11. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 12. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 1. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 

§11 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące 
  Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło. 
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
 1. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 2. bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

 

§12 WIZERUNEK

 1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. 
 2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1. 
 3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody. 
 4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. 

 

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół  przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 

§14 OPINIE O PRODUKTACH

    1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane. 
    2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii. 
    3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
    4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
    5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować  o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; 
 4. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. 
 2. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 4. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin wydarzenia 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta podczas uczestnictwa w wydarzeniu (w dalszej części jako Wydarzenie, Warsztaty).
 2. Wydarzenia organizowane są przez Aleksandrę Jędrzejewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Jędrzejewska FIZJA, NIP 5771989342, REGON 383921200, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa, dalej jako Sprzedawca.
 3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: [email protected],  przez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu lub telefonicznie: 881528309 . 
 1. Informacje podstawowe dot. Warsztatów
 1. Wydarzenia odbywają się stacjonarnie.
 2. Wydarzenia organizowane są w formie wydarzeń otwartych. Wydarzenia mogą mieć ograniczoną liczbę miejsc.
 3. Szczegółowy opis Wydarzenia, program, terminy, wymiar czasowy, miejsce i sposób realizacji oraz cena znajdują się w Ofercie.
 4. Wydarzenia mają charakter informacyjny, edukacyjny oraz rozwojowy. 
 5. Udział w Wydarzeniu nie może zastępować porady medycznej, leczenia lub terapii realizowanej przez lekarza lub inną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, w szczególności nie może zastępować diagnozy lekarskiej.
 6. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta. 
 7. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 1. Płatność
    1. O ile Oferta nie wskazuje inaczej, w przypadku Wydarzenia, Sprzedawca oferuje Klientowi następujące modele płatności:
     1. płatność jednorazowa – w takim wypadku płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, 
     2. płatność w dwóch ratach – w takim wypadku płatności pierwszej raty (nie mniej niż 50% Ceny) należy dokonać w ciągu 5 dni po złożeniu zamówienia. Pozostałą kwotę tj. drugą ratę, należy wpłacić nie później niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
    1. Sprzedawca wskazuje, iż 40% Ceny Wydarzenia stanowi zadatek.  Brak wpłaty w terminie zadatku, o którym mowa powyżej,  powoduje anulację rezerwacji.
    2. Umowa na świadczenie usług w zakresie Wydarzenia zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu, dokonania płatności całej Ceny lub pierwszej płatności (zgodnie z wybranym modelem płatności) i przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Szczegółowe regulacje dot. zadatku określają przepisy kodeksu cywilnego.
    3. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może
     w nim uczestniczyć, na każdym etapie ma on możliwość wskazania innej osoby, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu. W takim wypadku powinien on wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu w celu uwzględnienia jej na liście uczestników i przekazania jej koniecznych informacji.
    4. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może w nim uczestniczyć i powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę na 30 dni przed planowanym Wydarzeniem – Sprzedawca zwróci Klientowi całość wpłaconej kwoty, pomniejszonej o Zadatek lub o ile tak wynika z Oferty – całość wpłaconej kwoty.
 1. Organizacja Wydarzenia
 1. Szczegółowy program Wydarzenia, a także zakres świadczonych usług określa Oferta.
 2. Sprzedawca nie zapewnia Klientowi transportu do i z miejsca Wydarzenia. Klient zobowiązany jest zapewnić sobie transport we własnym zakresie. W razie jakichkolwiek trudności Sprzedawca oferuje pomoc lub wskazówki w znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu do miejsca Wydarzenia.
 3. Wszystkie dodatkowe koszty (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi spa, itp.) niewymienione w Ofercie Wydarzenia, Klient zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie. Rozliczenie ww. kosztów następuje bezpośrednio w obiekcie między Klientem a podmiotem świadczącym ww. usługi. Sprzedawca nie uczestniczy w rozliczeniach między Klientem a ww. podmiotem. 
 4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest opłacenie przez Klienta Ceny w pełnej wysokości.
 5. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłączenie po przekazaniu Sprzedawcy zgody opiekuna prawnego.  
 6. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, a także wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej organizacji Wydarzenia.
 7. Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, a także indywidualne uwarunkowania zdrowotne każdego z Klientów, Sprzedawca nie odpowiada za osiągnięcie przez Klienta określonego (zamierzonego przez niego) rezultatu. 
 8. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, Klient przed ich rozpoczęciem powinien skorzystać z konsultacji lekarskiej w celu oceny, czy jego stan zdrowia pozwala bezpieczną na realizację ćwiczeń określonych w programie. 
 9. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań zdrowotnych do realizacji ćwiczeń określonych w programie i związanych ze specyfiką Wydarzenia. W przypadku istnienia przeciwskazań zdrowotnych lub wątpliwości co do stanu zdrowia, Klient ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę.
 10. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta nie pozwala na wykonywanie poszczególnych ćwiczeń w ramach zajęć/warsztatów, powinien on o tym niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia w celu dobrania innych ćwiczeń. 
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, negatywne dla zdrowia skutki ćwiczeń w przypadku gdy Klient wykonał je wbrew zaleceniom i wytycznym Sprzedawcy lub podjął się ich wykonywania, pomimo tego, że stan zdrowia Klienta nie pozwalał na ich wykonywanie.
 12. Z uwagi na charakter i specyfikę Wydarzenia, Sprzedawca zastrzega możliwość modyfikacji programu Wydarzenia w zakresie godzin rozpoczęcia poszczególnych wydarzeń/warsztatów.
 13. Sprzedawca może zmienić program Wydarzenia określony z ważnych przyczyn (np. choroba prowadzącego poszczególne zajęcia, inne nieprzewidziane zdarzenia losowe). Klient zostanie niezwłocznie poinformowany
  o zmianie oraz nowym programie Wydarzenia.
 14. Gdy z powodu zmiany programu Wydarzenia, o której mowa powyżej, Klient nie może zrealizować usługi, Sprzedawca według wyboru Klienta:

– dokona zwrotu kosztów w formie vouchera do wykorzystania w Sklepie,

– lub dokona zwrotu kosztów bezpośrednio na rzecz Klienta.

W takim wypadku Klient może wskazać również inną osobę, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu (o czym niezwłocznie powinien poinformować Sprzedawcę). 

 1. W ramach realizacji programu Wydarzenia, przewidziany jest dla Klientów również czas wolny. Sprzedawca informuje, że nie odpowiada za organizację aktywności dla Klientów w tym czasie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z ważnych przyczyn w przypadku gdy w ramach Wydarzenia, liczebność grupy spadnie poniżej 15 osób, o ile nic innego nie wskazano w Ofercie. Sprzedawca może także zaproponować Klientowi skorzystanie z innego Wydarzenia lub zmianę formy Wydarzenia lub zaproponować zmianę opłaty lub inny termin, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty. 
 3. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku z Wydarzeniem, a także za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. 
 1. Obowiązki Klienta 
 1. Klient podczas uczestnictwa w Wydarzeniu zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, 
 2. stosowania się do wskazówek i wytycznych Sprzedawcy oraz prowadzących zajęcia w ramach Wydarzenia,
 3. bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z obiektu w którym organizowane jest Wydarzenie, 
 4. uczestnictwa w zajęciach w ramach Wydarzenia zgodnie z określonym przez Sprzedawcę programem.
 1. W przypadku opuszczenia przez Klienta poszczególnych zajęć organizowanych w ramach Wydarzenia lub nieuczestniczenia w zajęciach, Klient nie jest on uprawniony do żądania od Sprzedawcy zwrotu części ceny uiszczonej za Wydarzenie. 
 2. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wstępu na salę Klientowi, co do którego ma podejrzenia o istnienie przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zaplanowanych ćwiczeń.
 3. Podczas trwania Wydarzenia niedozwolone jest spożywanie alkoholu przez Klientów. 
 4. Klient przez cały okres trwania Wydarzenia zobowiązany jest do posiadania indywidualnie wykupionego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 1. Wizerunek Klienta
 1. Klient – poprzez akceptację Regulaminu, a także dodatkowo przez udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie dla celów edukacyjnych, archiwizacyjnych, dokumentacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. Sprzedawca może utrwalać, rozpowszechniać przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek Klienta do celów reklamowych oraz promocyjnych Wydarzenia i marki Sprzedawcy w latach przyszłych. 
 2. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 3. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem.
 4. Klient dokonując rejestracji Uczestnika oświadcza, że uzyskał zgodę Uczestnika na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 1. Dane wrażliwe
    1. Z uwagi na specyfikę Wydarzenia, w tym to, że Klient może przekazać Sprzedawcy dane szczególnej kategorii/ dane wrażliwe, Klient jest świadomy tego, że przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę do celów niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Polityką prywatności. 
 1. Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19
 1. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, które nie wykazują jakichkolwiek objawów choroby, w szczególności infekcji układu oddechowego oraz które nie mają podwyższonej temperatury ciała.
 2. Klienci uczestniczący w Wydarzeniu zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów oraz wytycznych.
 1. Siła wyższa
 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w jej wykonaniu. Postanowienie będzie miało zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu usługi.
 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Sprzedawcy lub Klienta, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego lub inny stanów nadzwyczajnych.
 3. Strona uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji,
  w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie usługi.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają  zapisy Regulaminu sprzedaży oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Aleksandra Jędrzejewska, Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa , tel. 881528309 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


Załącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu: Aleksandra Jędrzejewska , Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa, e-mail: [email protected] 


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data ………………………………………………… 

* uzupełnić

Załącznik nr 4

Nasze dane do kontaktu: Aleksandra Jędrzejewska, Tomiszowice 22, 42-320 Niegowa, e-mail: [email protected] 

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____ 

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________  Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data ………………….* uzupełnić

Zapisz się do naszego newslettera, jeżeli chcesz dowiadywać się jako pierwsza/pierwszy o naszych nadchodzących eventach i wyjazdach oraz

Odbierz 10% na pierwsze zakupy w naszym sklepie